1/04/2005

افسوس خوردن برای چیزی که با انتخاب خودت از زندگیت حذف کردی؟نه.

No comments:

Post a Comment