1/01/2005

عهد میکنم،با خودم،که دیگر،هرگز،هیچوقت، به جستجو بر نخیزم.
امروز،باز هم،خودم را در خرابه ها پیدا کردم.

متن،برای همیشه،خاک شده است.
این یک پ.ن نبود.

No comments:

Post a Comment