1/01/2005

گاها بی خاصیتی داروهای ایرانی به درد میخوره.خوشحالم اون صدوپنجاه میلی گرم قرص بهت اثر نکرد.

No comments:

Post a Comment