1/06/2005

برف،برف و برف و برف.
میبارد و می بارد و میبارد و می بارد
و
هزارپاره های من
از نقاطی دور
در حافظه ام
برایم دست تکان می دهند.
راستی! معبد ،مایا های خورشید پرست
در یک روز برفی
چه شکلی است؟
من،خال –خالی،نه!
خالیِ خالی.
در حفره هایم برف می نشیند.
راستی!در سومالی هم برف میبارد؟

No comments:

Post a Comment