1/01/2005

وقتی دستهام شبیه دستهای کوزت شد، قدم زدن با این آنارشیست متزلزل را به بعد موکول کردم.سه پک آخر سیگارم تقدیم به تو.

No comments:

Post a Comment