12/15/2004

رفت و رفت و رفت...همه چیز در گرداب مکنده حذف ذهنی ام غرق شد.من می مانم و انعکاس روان پریشی ام درتمام زوایای آنچه می خواهم....

No comments:

Post a Comment