11/22/2004

تمام یک سال گذشته رو،امروز، سپردم به قیچی آرایشگر.هر دسته مو که پایین می اومد و روی پیش بند لاستیکی دور گردنم میریخت،یکی از روزها و ساعت هایی بود که داشتم.همه از دم،راهی سطل آشغال شد.خوب و بد با هم.الان احساس سبکی عجیبی دارم. ... کسی یه دختر کچل نمی خواد؟!

I will live the life stronger than before even if it takes a life time to get through …living again, screaming again, breathing again...
یک قهقهه ی خیلی عمیق و پر سر و صداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا....

No comments:

Post a Comment