11/13/2004

فردا عیده،مینز:یک- از صبح علی الطلوع تا بوق سگ دانشگاه بی دانشگاه. دو-بیست و چهار ساعت،تنهایی بی تنهایی.سه-اون روز و سالی که من رو به دنیا آوردن،عید فطر بوده.تولد قمری ام مبارک!!!!!!!!!!!!
از "اون لحاظ" باید بیست و سه سال و خورده ایم باشه.چهار- ممممممم.چهار بی چهار.انگشتام تموم شد.
تعطیلی خرکی، بر همگان خوش بگذرآد.

No comments:

Post a Comment