11/08/2004

به خواب ام که پناه میبرم،همون خوابی که تو میگفتی مال خودمه،ترجیح میدم تموم شه.من رو بیدار نگه دارید.وقتی به خوابم پناه می آرم،احساس میکنم ،تو یک اتوبوس با یک مشت بدن نیمه جونِ در حال پوسیدن، قبل از جسد شدن، هم سفر شدم."به یک ساعت شماته دار همیشگی نیاز است."!!!!

No comments:

Post a Comment