10/15/2004

خط خطی کردن با مداد روی کاغذ و صدای این حرکات،شاید برای دندان های بلا تکلیف ام ارضا کننده باشد.شاید.

No comments:

Post a Comment