10/15/2004

پیش در آمد...
صورتم را بین دستانم پنهان کردم.دو انگشتم را از هم باز می کنم و از لابلای انگشتانم به انبوه جمعیت نگاه میکنم.من هم داخل این ازدحام هستم؟...صورتم را در جعبه ای پنهان کردم.بی اجازه در اش را باز نکن.صورتم پرواز خواهد کرد. ...همین جاست .هر شب ،قبل از خواب با پنبه ی آلوده به شیر پاک کن ، آرایش اش رو پاک میکنم.

No comments:

Post a Comment