9/15/2004

روزی که اثری از من در زندگیت پیدا بشه،اون روزه که خودت با دست های خودت این حضور رو نابود خواهی کرد.

No comments:

Post a Comment