9/14/2004

دیشب که از بیرون برگشتم و خودم رو تو آینه آسانسور دیدم،برگشتم ببینم کی با من سوار اسانسور شده.هیچ کس نبود.فقط من بودم که خودم رو نشناختم.وقتی به خودم تو آینه نگاه میکنم هیچی نمیبینم.میتونم از جایی زیر گردن،پوستم رو بگیرم و مثل یک جوراب نایلونی از سرم خارج اش کنم....فقط خودم بودم،تنها، که خودم رو در آینه نشناختم.

No comments:

Post a Comment