9/20/2004

بعد از "لک لک ها در نیمه شب"...
مست بودند و غمگین.ناله ای مثل آواز لک لک ها سر دادند و بعد،کور شدند.هیچ کس هم این داستان رو باور نکرد.
چرا لک لک ها چشم های اونا رو در اوردند؟لک لک ها هم مست بودند؟...بهانه خوبیه برای اینکه هر طور میخوان دنیا رو لمس کنند.

No comments:

Post a Comment