9/09/2004

با چشمان کاملا باز و اشک هایی که به گلو حواله دادم،اینجا،پشت میزم نشستم و به "بهانه های ساده و کوچک خوشبختی"ام خیره خیره نگاه میکنم.

No comments:

Post a Comment