8/14/2004

من یک شیشه پر از تیله دارم.
من تیله هام رو دوست دارم.
دیروز سه تا تیله،
کادوی تولد گرفتم.
من این سه تا تیله رو
از همه ی همه ی تیله هام
بیشتر دوست دارم.

No comments:

Post a Comment