8/14/2004

مممممممممم...بعدا در بارش صحبت می کنم.الان کاملا گیج ام.خیلی ساده،حضور سایه وار و مطلوب من،ناگهان تجسم پیدا کرد و من به مرگ پیش از موعد دچار شدم...

No comments:

Post a Comment