8/04/2004

من آبستنِ كدام واقعه ام؟كدام رهگذر گريه را از چشمان من ربوده است؟من آبستن وياري هميشگي شدم,در هر بار تهوع, كدام واقعه در برابر چشمانم رخ مينمايد؟بغض در گلويم پلاسيد,گريه نكردم,سردِ سرد,به ديوار مقابلم خيره ماندم,جنين سَقَط نشد,استفراغ نكردم.چهار فندك دارم,با كداميك همه را به خاكستر تبديل كنم؟

No comments:

Post a Comment