7/22/2004

"سند جنايت پدر"و مادرم,سي ام تير,دو روز پيش ,بيست و دو ساله شد و خودخواهيِ اين دو نفر بد جوري به چشم خورد.

No comments:

Post a Comment