7/26/2004

ذهن ام به كلي مغشوش شده.حاصل اش چيزي جز رنجشِ انها كه دوست ميدارم نيست.خيلي ها بودند كه خيلي ساده به واسطه ي همين اغتشاش از دست دادم.خيلي ساده.يك طومار بلند بالا از آنه كه رفتند,بدون هيچ بازگشتي.

No comments:

Post a Comment