7/22/2004

بعد از اين همه وقت؟نصفه شب؟بهانه تبريك تولد؟اهميتي هم داره؟جدا فكر كردي خوشحالم كردي؟مهمه؟...دوروست مثل كمي غبار كه به چشمم رفت و به زودي هم خارج ميشه.به زودي.حتي همين الان.

No comments:

Post a Comment