7/05/2004

غول چراغ هم حكايتي داره!سه تا آرزوي غيرقابل برآورده شدن ات رو براورده ميكنه,اما خودش نميتونه دستبندهاش رو از دستش باز كنه تو بايد آزادش كني.آياي آياي آي....

No comments:

Post a Comment