7/05/2004

يادت هست؟از كبوتر هاي جَلد حرف ميزدي.كبوترهايي كه پرِ پروازشون رو ازشون گرفتن.كبوترهايي كه هر جا برن,بالاخره به "خانه"بر ميگردند.كبوترهايي كه حتي آرزوي سرزمين هاي دور رو هم از سرشون بيرون كردن.حتي آروزشون رو...

No comments:

Post a Comment