6/28/2004

گيج ميره.سرم گيج ميره.زلزله اس؟نه.ارتفاع من داره زياد ميشه.ميذارم روي هم.آهان.اينم يكي ديگه.فشارم افتاده؟همين الان يه عالمه بستني شكلاتي خوردم.گيج ميره.سرم داره گيج ميره.نه مال فشارِخون نيست.اون سرِ جاشه.دارم ميرم بالاتر.يكي ديگه.داره ميلغزه.تعادل اش كاملا ناپايداره.ميريزه.همه اش.از بالا تا پايين.بالاخره يكي از اين آجرها در ميره.بدجوري داره ميلغزه...حس ماجراجوييم داره ميگه بذار,يكي ديگه,بيشتر,يكي ديگه.با يك آهنگ ثابت,يكي ديگه.آياي آي!ميلغزه!لذت بخشه!آره,ميريزه,بد هم ميريزه,يه هو هورتي از اين ارتفاع پخش زميني.يك ...ميذارم.بازم ميذارم.مارمولك له شده!چار دست و پا از هم باز!يكي ديگه.كي ميريزه؟سقوط چه مزه اي داره؟ديوانگي.ديوانگي الان و...ممممممممممم.let's fuck the life!

No comments:

Post a Comment