6/11/2004

سه بعد از ظهر,سخت ترين ساعت براي نفس كشيدن.ساعت سه بعد از ظهره و من در حال خفه شدن.

No comments:

Post a Comment