6/27/2004

براي مدتي,موهاي صاف ام با فرق كج,كه به گفته سپينود به صورتم جديت ميداد,را فراموش ميكنم و تلاش ميكنم به قيافه ي جديدم با موهاي مواج و ژوليده سفت و چسبناك از موس,عادت كنم.
هر بار,در اولين نگاهِ انها كه روزي مرا ميشناختند,ميميرم و دوباره,در چشمشان متولد ميشوم.هيوايي ديگر,هيوايي كه من نيستم.گاه به گاه,با به ياد اوردن كلمات تحسين اميزشان,راست يا دروغ,دل اشوبه ي خفيفي ميگيرم.شايد,واقعا,"وسوسه اين است".

No comments:

Post a Comment