6/18/2004

ببين جانم,من ضريب نفوذام بالاست!براي اينكه به مغزِ استخونم برسي و تا اعماق مزخرفاتي كه تو سرم وول ميخوره پيش بري,بايد بتوني يك كم از سطح به داخل بيشتر نفوذ كني.نميتوني.هم اينجوري خودت رو خسته ميكني,هم ميشي بلاي جون من كه به طور مداوم داري سر و كله ميزني كه يه جوري بياي تو.نكن جانم!اينطور كه من دارم پيش ميرم حد اقل دو سه سال ديگه تو اين خونه مهمونتم.بيا دوست باشيم!حالا من از دهنم چند تا خاطره ي الواتي هام در رفت,دچار بحران هويت نشو!اخمات و وا كن.آفرين دختر خوب!اينجوري مثل برج زهرمار بر بر من و نيگا نكن.

No comments:

Post a Comment