6/18/2004

و در آن روز خداوند براي انسان دو شانه آفريد,يكي سمت چپ و يكي سمت راست,تا هر زمان كه نياز بود آن دو را به موازات يكديگر بالا اندازد و زير لب زمزمه كند:به دَرَك.

No comments:

Post a Comment