6/09/2004

من با تو"حرف"زدم.من با تو حرف ميزنم.چقدر تلاش ات در راستاي خارج كردنِ لباسهايم از تنم و برهنه كردنم,ترحم بر انگيز و در عين حال خنده دار است.من با تو حرف ميزنم و تو براي ساكت كردنم لب هايم را جستجو ميكني.خنده دار,خيلي خنده دار.لب هايم را با لبهايت به هم ميدوزي,اما با حضوري كه نيست چه ميكني؟لذت از تجربه ى ملموسِ "تهي"؟

No comments:

Post a Comment