6/06/2004

و وقتي ميفهمي از دست دادي كه خيلي دير شده.بد جوري خباثتِ ,اما اون روز اگر اومد,من يه جورايي لبخند خواهم زد!

No comments:

Post a Comment