6/09/2004

جايي در انتهاي گيجي و در ابتداي دردي كه در سر شروع به اشاعه ميكنه و يك لحظه بعد,شوري خوني كه از بيني سرازير شده.روشنايي زرد رنگِ چند لحظه پيش رنگ باخت و به وضوح,درد,درد,درد.گاهي ليسدن خوني كه دور لب ها جمع شده به طرز خوبي آنچه هست رو ياد آوري ميكنه.

No comments:

Post a Comment