6/07/2004

باز از شراب دوشين در سر خمار دارم


نقطه-سرِ خط اي وجود نداره

No comments:

Post a Comment