6/03/2004

اخيرا فكر كردن به اينكه,مثلا امروز با بچه ها تو پيك نيك ميخوام چه آتيشي بسوزونم,خيلي برام هيجان انگيز ترِِ تا اينكه به اين فكر كنم دو سال ديگه كجاي اين دنيا هستم,تو يه كافه تو پياده روهاي پاريس يا مشغول بچه داري؟!

يك پيوست بي ربط:يارو طوري از بچه درا شدن حرف ميزد و طوري ميگفت دلش ميخواد بچه درا شه كه انگار داشت از داشتن يك جفت كفش حرف ميزد.چي تو كله ى ملت ميگذره؟

No comments:

Post a Comment