5/13/2004

همچنان يك جاي خالي براي اش وجود دارد.براي پر كردن اش,هر عصر,دم دماي غروب,گرگ و ميشِ هوا,روي سنگ قبراش گل ميگذاره.براي مرده گل بردن و به ياد مرده زندگي كردن.بالاخره بايد جاهاي خالي را پر كرد.اين هم براي خودش روشي است!!!!

No comments:

Post a Comment