5/21/2004

چه اصراري بر توالي وجود داره؟...اينكه خوشحال هستم دليل بر اين ميشه كه گريه نكنم؟چقدر تهي بود,توهمِ به زانو در آمدن و به خاك افتادن.بغضي كه درنهايت گاه به گاه جلوي چشمانت را تار ميكند...

No comments:

Post a Comment