5/07/2004

اي دختران شاليكار
همه چيزتان گل آلود است
مگر ترانه هايي كه ميخوانيد

No comments:

Post a Comment