5/03/2004

پايِ چوبي.پايِ چوبي.خودشه!من و تو ,مثل دو تا لَنگ,عجيب براي هم احترام قائليم,كلاه از سر بر ميداريم و...از ديدارتون خوشوقت شدم!همچنين!لبخند.لبخند.به اميد ديدار!به اميد ديدار!
در نهايت جاي اميدواريش زياده.

No comments:

Post a Comment