5/10/2004

بازگشت به محيط جنيني.اين بار خودم در رحمِ خودم قرار گرفته ام ,نه با چشم هاي بسته ونه با پاهاي جمع شده در شكم.يك محيط كاملا عايق.دما:سي وهفت درجه سانتي گراد.

No comments:

Post a Comment