4/22/2004

به شدت به مدتي برهنگي نياز دارم.دوست دارم اين فيزيكِ زنانه رو مثل يك لباس از تنم در بيارم و در كمد بگذارم و تبديل به بك حضور كاملا فاقد جنسيت بشم.نگاه ها,لبخندهاو لرزش هاي خيلي واقعي.
دستهايم را مدفون خواهم كرد
روح بازي گوشم از تاب بازي بيشتر لذت خواهد برد...

No comments:

Post a Comment