4/13/2004

چه كسي بود كه به من ياد براي مرده ها عزاداري كنم؟و من از كجا ياد گرفتم به اشيا به واسطه ي روزي كه به كسي تعلق داشته و به من هديه شده,خاطره و روح بدم ؟بي معني بودن خيلي نسبيه ,نه؟و چطور شد كه يادگاري شكل گرفت؟

No comments:

Post a Comment