4/29/2004

سرخپوسته,وقتي فهميد تمام اعتقادات متافيزيكي اش به واسطه ى داروهاي توهم زا ايجاد شدن,شبها,خيلي دير اومد پاي آتيش نشست-وقتي آتيش داشت خاموش ميشد و سرخي خاكستر اش مونده بود-.تمام موهاي بافته اش رو بريد,بازشون كرد و سپرد به باد.امروز چند تا تارِ موش رو كه به توريِ پنجره ام گير كرده بود,ديدم....

No comments:

Post a Comment