4/05/2004

آنان كه بايد نميبينند و نميشنوند و آنان كه نبايد ميبينند و الهام ميپذيرند و طرحي نو مي آفرينند ...و اين تازه اول مصيبت و سو تفاهمه!

No comments:

Post a Comment