4/09/2004

بايد با صداي بلند اعلام كنم كه,جنون آني به پايان رسيد!به صرف يك فنجان قهوه ى بدون ترديد و اضطراب دعوت ات ميكنم.

No comments:

Post a Comment