4/08/2004

لمحه اي از رهايي,در يكي از اتاق هاي تنگِ دنيا...

No comments:

Post a Comment