4/06/2004

سيم هاي اين ساز به شدت نوك انگشتانم رو خراشيده.
ممممممم.از مزه ي خون خوشم مياد و گرماش
و من اين صدا رو دوست دارم...

No comments:

Post a Comment