3/25/2004

بايد يك بار هم كه شده از اين قاضيان عزيزِ دادگاه خانوادگيمون بپرسم ,چرا از محكوم كردنِ من ,به دفعات ,به خودخواهي(البته به نظر اونها نوع غير قابل تحمل اش)خسته نميشن؟!...احساس مالكيت داشتن روي يك عنصر مختار چندش آوره.

No comments:

Post a Comment