3/25/2004

نه.در اين نوع برقراري ارتباط هيچ جايي براي خودم پيدا نميكنم.ترجيح ميدم سيگار به دست ,از دور اين كارزار ارتباطي رو نگاه كنم!

No comments:

Post a Comment