3/21/2004

مكاشفه اي كه اگر به نتيجه برسه,نه تنها نيم نگاهي به نتيجه اش نخواهم كرد كه خواهم سوزاندش...لذت و لذت بردن خيلي خيلي شخصي تر از چيزيه كه به نظر من مياد.لذت رو در جزئياتي ديدم كه حيف ام مياد دركلمات بريزمشون.

No comments:

Post a Comment