3/21/2004

بايد اعتراف كنم كه گاهاً به او,به خاطر خودتخريبيِ آگاهانه اش حسادت ميكنم.تفاوت فاحشي با هم نداريم.يك هيچِ بزرگ كه هر از گاهي پشت و رو ميشه.

No comments:

Post a Comment