3/21/2004

روي پل ايستاده بودم.با جريان آب اومد و به من رسيد و از پشت سرم رفت.هيچ ايده اي ندارم چي شد و كجا رفت.گم وگور.صداش همواره در من حضور داره.هنوز, گاهي, وقتي به خودم در آينه نگاه ميكنم,از خودم ميپرسم:من فانتزي ام؟!

No comments:

Post a Comment